Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen enerzijds Maalderij Vangansewinkel en de klant anderzijds.
 1. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen enerzijds Maalderij Vangansewinkel en de klant anderzijds. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Alle bepalingen die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden en/of voorkomen op de documenten uitgaande van de klant zijn nietig en worden als onbestaande beschouwd. Geen enkele toegeving of afwijking mag ingeroepen worden als een definitieve regel. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding, zonder enige beperking noch voorbehoud, van deze algemene voorwaarden. Door deze handeling erkent de klant onderhavige algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, en aanvaardt hij/zij de uitsluitende toepasselijkheid en voorrang hiervan.

 2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verbintenis. Zij zijn gebaseerd op de gegevens verstrekt bij de prijsaanvraag en kunnen op ieder ogenblik aangepast worden. De door Maalderij Vangansewinkel genoemde prijzen zijn exclusief de toepasselijke btw, tenzij anders wordt overeengekomen.

 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Maalderij Vangansewinkel niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De leveringstermijnen worden in ieder geval verlengd indien (i) de klant nalaat de nodige inlichtingen, gegevens en/of goedkeuringen over te maken, (ii) in geval van belemmeringen buiten de verantwoordelijkheid van Maalderij Vangansewinkel, en (iii) indien de klant de betalingscondities niet naleeft. De levering gebeurt bij Maalderij Vangansewinkel, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

 4. Bij annulering van een bestelling door de klant is, na aftrek van eventuele reeds betaalde voorschotten, een schadevergoeding verschuldigd van 20% op de totaalprijs of een evenredig deel van deze prijs in geval van gedeeltelijke annulering.

 5. De geleverde goederen blijven eigendom van Maalderij Vangansewinkel tot aan volledige betaling. Het risico gaat echter over op de klant bij de contractsluiting. Elke bewaring, verzending of vervoer, welke ook de wijze van transport is, gebeurt steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant. Indien de klant de goederen niet afhaalt op het afgesproken tijdstip datum, behoudt Maalderij Vangansewinkel zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien (15) dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De klant is in dit geval een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de totaalprijs, na aftrek van eventuele reeds betaalde voorschotten.

 6. De aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht van Maalderij Vangansewinkel beperkt zich steeds tot het bedrag van de factuur van de betrokken bestelling/levering. In ieder geval verbindt de klant er zich toe alle elementen te bezorgen betreffende de beweerde schade die hij zou ondergaan, teneinde een tijdige vordering van Maalderij Vangansewinkel mogelijk te maken ten laste van eventueel verantwoordelijke partijen. In geval van niet naleving van deze laatste bepaling is Maalderij Vangansewinkel bevrijd van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Maalderij Vangansewinkel is niet aansprakelijk voor de product-aansprakelijkheid (zoals bepaald in de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken).

 7. Klachten betreffende de geleverde goederen moeten schriftelijk en aangetekend bij Maalderij Vangansewinkel toekomen binnen de acht (8) kalenderdagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Daarna worden de goederen geacht conform en aanvaard te zijn. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum.

 8. Maalderij Vangansewinkel is gerechtigd te factureren naar gelang de leveringen/uitvoering, zelfs indien deze gedeeltelijk gebeuren. Maalderij Vangansewinkel behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik van de uitvoering van het contract een waarborg te eisen van de klant. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht om zijn betalingsverplichting op te schorten, ongeacht welke reden. Behoudens andere vermelding op de betrokken factuur is elke factuur betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

 9. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand telt. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet betaling. Ingeval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de interestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 25,00), onverminderd het recht van Maalderij Vangansewinkel een hogere schade te bewijzen. Eventuele innings- en gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen. Bovendien zal voor elke verstuurde herinneringsbrief of ingebrekestelling een bijkomend forfaitair bedrag van € 25,00 euro zijn. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van hoger vermelde nalatigheidsinteresten en schadebeding.

 10. Ingeval de klant in gebreke blijft onderhavige overeenkomst of elke andere met Maalderij Vangansewinkel afgesloten overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te voeren (waaronder begrepen niet-tijdige betaling), is Maalderij Vangansewinkel gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van Maalderij Vangansewinkel. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

 11. Maalderij Vangansewinkel behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van insolventie, faillissement, (kennelijk) onvermogen of (herhaalde) wanbetaling alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

 12. Wanneer Maalderij Vangansewinkel ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt Maalderij Vangansewinkel zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 13. De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. Het voorleggen door Maalderij Vangansewinkel van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.

 14. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst en zal steeds plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving (“Global Data Protection Regulation’). De klant erkent en stemt er expliciet mee in dat Maalderij Vangansewinkel de verstrekte persoonsgegevens mag verwerken en doorgeven aan verbonden ondernemingen en subverwerkers (waaronder externe medewerkers en softwareproviders). De volledige privacyverklaring is raadpleegbaar op: https://www.maalderijvangansewinkel.be/. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met gegevensverwerking door Maalderij Vangansewinkel, haar privacybeleid en de uitoefening van het recht op inzage, recht op rechtzetting of verbetering etc. kan de klant steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@maalderijvangansewinkel.be.

 15. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zou blijken te zijn, zal dit beperkt blijven tot de betrokken bepaling en zonder invloed zijn op de overige bepalingen.

 16. Maalderij Vangansewinkel kan haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Deze wijzingen treden ten vroegste in werking één (1) maand na schriftelijke mededeling ervan aan de klant. Bij niet akkoord met de gewijzigde voorwaarden, heeft de klant het recht de overeenkomst met Maalderij Vangansewinkel op te zeggen.

 17. Elke met Maalderij Vangansewinkel afgesloten overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.
Scroll naar boven